معرفی

مشخصات فردی

سیدمحمدرضا خلیلی

نام - نام خانوادگی : سیدمحمدرضا   خلیلی

پست الکترونیکی : smr_khalili@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : University of Mysore, Mysore, India

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : Banaras Hindu University, Banaras, India

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : هندوستان(انستیتوتکنولوژی هند-دهلی)

سوابق اجرایی

Professional     Professor,  Faculty  of  Mechanical  Engineering, K.N. Toosi University of Technology,

Experience        Tehran, Iran (since 2006)

                               Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (2001-2006)

Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1993-2001)

Professor (Part time), Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran (since 1997)

Visiting Professor, Faculty of Engineering, Kingston University, London, UK (Since 2008)

Member of Technical Committee, Islamic Azad University, Central office (since 2013)

Member of Distinguished Council of University, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (2008-2010)

Member of Distinguished Council of University, Kashan University, Kashan, Iran
(2008-2010)

Member of Distinguished Council of University, Shahr-e-kord University, Shahr-e-kord, Iran (2008-2010)

Member of Degree’s Qualifying and Accrediting Committee (QAC), Iran Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran (since 1997)

Director of Joint Program in Automotive Engineering with Kingston University,   London, UK (2004-2008)

Member of Scientific board, Joint Program in Energy Studies with Manchester University, UK (2004-2010)

Director - Centre of Excellence for Research in Advanced Materials and Structures, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (since 2008)

Head-Composites Research Laboratory, Faculty of Mechanical Engineering,
K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (since 2002)

Dean, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (2003-2005)

Member of Senate Committee, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1994-1997) and (2003-2005)

Vice-Dean for Research, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (2001-2003) and (2010-2011)

Member of Research Committee, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1993-1997), (2001-2003) and (2010-2011)

Head of Executive Committee, International Conference of Mechanical Eng., ISME, Tehran, Iran (2002)

Director of Solid Mechanics Group, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1999-2001), (2009-2010) and (since 2012)

Dean, University Central Library and Documentations, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1993-1997)

Member of Graduate Studies and Programming Committee, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (since 1999)

Scientific Coordinator of Structural Division – Satellite Design Office – ASRA Research Centre, Tehran, Iran (2001-2002)

Member of Refree Committee, Khwarazmi International Scientific Festival, Iran Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran (2001-2013)

Head of Computer Centre, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1993-1994)

Member of Information Technology Committee, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1995-1997)

Vice-Dean of Education, Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1997-1998)

Member of Education Committee, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (1997-1998)

Consultant- Vice Dean, Iran Scientific and Research Organization, Iran Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran (1997-1998)

Research Consultant and Member of Research Committee, Research and Development Centre, I.R. Iran Railways, Tehran, Iran (1993-1996)

Member of Iranian Society for Mechanical Engineers, Tehran, Iran (since 1997)

Member of Society for Manufacturing Engineers in Iran, Tehran, Iran (since 2002)

Member of Society for the Advancement of Material and Process Engineering, SAMPE, USA (2009-2010)

Member of IASCIT (since 2009)

Editor-in-Chief, Journal of Smart Materials and Structures, Tehran, Iran (newly established- since 2011)

Member of scientific committee, AB 2011 conference, Porto, Portugal (July 2011)

Member of scientific committee, ACE-X conferences (since 2011)

Member of scientific committee, CCFA conferences

Member of scientific committee, X-MECH 2012 conference

Organizer of Special Session, "Composite materials and structures", ACE-X 2011 conference, Algarve, Portugal (July 2011)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

پایه : 29

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

سیدمحمدرضا خلیلی
سیدمحمدرضا خلیلی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    استاد
^